Pressmeddelande mars 25, 2018

Skapat av Göran Starkebo

Arica Victims överklagar Skelleftå tingsrätts dom i målet mot Boliden Mineral

Arica Victims överklagar Skellefteå tingsrätts dom i mål T 1012-13, Arica Victims mot Boliden Mineral.

Arica Victims anser att tingsrätten gjort en rad felbedömningar. Tingsrätten beslutade helt riktigt att tillämpa chilensk rätt i målet. I väsentliga delar tillämpade den emellertid chilensk rätt på ett felaktigt sätt. Bland annat strider tingsrättens avgörande mot den tydliga praxis som utvecklats av Chiles högsta domstol. Dessutom har tingsrätten gjort ett antal felbedömningar av fakta.

Arica Victims har begärt anstånd för att utveckla grunderna för överklagandet.

Boliden Mineral har vid flera tillfällen uttryck vikten av en fullständig och korrekt rättslig prövning för att få ett slutligt avgörande i tvisten. Det är en inställning som Arica Victims har full respekt för.

Arica Victims utgår därför från att Boliden Mineral inte kommer att försöka hindra en fullständig prövning i hovrätten, genom att ställa krav på ersättning för rättegångskostnader i detta skede. Då skulle Boliden Mineral även i handling visa att företaget är berett att låta ansvarsfrågan få en fullständig rättslig bedömning i målet. Omvänt, om Boliden Mineral skulle insistera på att redan i detta skede utkräva ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten, skulle bolaget eventuellt hindra samtliga skadelidande i Chile tillgång till en fullständig och rättvis prövning i andra instans. I så fall skulle frågan om Boliden Minerals rättsliga ansvar för transporten av gruvavfallet till Arica och de skadelidandes skador, på grund av företagets agerande i processen, aldrig att få en fullständig prövning.

För Arica Victims, 
Göran Starkebo, Jonas Ebbesson och Johan Öberg

Kontakt