Kompetensområden

Miljörätt

Miljörätt och dess betydelse har med tiden kommit att uppmärksammas alltmer. Inom Carat Advokatbyrå finns en djup kompetens inom området och byrån har uppträtt som ombud i några av de medialt mest uppmärksammade målen i Sverige. Vi har särskild kompetens inom miljöskadestånd där vår särskilda nisch är att företräda sakägarna, d.v.s. dig som drabbats.

Hästjuridik

Det är vanligt att köprättsliga frågor uppstår i samband med överlåtelse av häst. Vi inom Carat Advokatbyrå har en djup och omfattande erfarenhet och kompetens avseende den juridik som aktualiseras vid köp och försäljning av häst, samägande av häst samt hästrelaterad verksamhet. Vi hanterar alla sorters avtal samt tvistelösning inom området.

Immaterialrätt

Värdet av varumärke, patent, upphovsrätt och andra immaterialrätter är ofta av avsevärd betydelse för företagen, inte minst för möjligheten att bedriva verksamhet, Freedom to operate. Att bli utsatt för, eller av misstag begå intrång i annans immateriella rättigheter kan medföra komplicerade och dyra tvister samt påverka såväl verksamhet som företagets anseende avsevärt, och därmed värderingen av det egna företaget. Inom Carat Advokatbyrå finns lång erfarenhet och vi har genom åren hanterat de flesta avtalsrättsliga frågor, due diligence och tvistelösning som kan uppkomma inom området.

Tvistelösning

Kompetens, erfarenhet och engagemang är nyckelord för oss på Carat Advokatbyrå och är de verktyg vi använder i tvistelösning där det övergripande syftet och ledstjärnan är de affärsmässiga mål och överväganden som bäst gagnar klientintresset. Vi processar inte – vi löser tvister!

Fastighetsrätt

Vi har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor. Frågor i samband med överlåtelse av fastighet, såsom fel i fastighet och ägarfrågor men även grannerättsliga frågor och andra frågor i samband med nyttjandet av fastighet, arrende mm.

Brottmål

Vi är målsägandebiträde

Som målsägandebiträde hjälper vi dig som brottsoffer att ta till vara ditt bästa intresse genom hela den rättsliga prövningen. Vi är med som stöd vid förhör, vi står upp för dig och är ditt stöd under hela förfarandet; vi för din talan om skadestånd i rättegången. Under huvudförhandlingen finns vi där för dig. Med Carat vid din sida You never walk alone!

Vi är offentliga försvarare

I vårt uppdrag som offentlig försvarare säkerställer vi att du får en rättssäker och juste rättegång. Med erfarenhet som domare i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt och lång erfarenhet som ombud har vi insikt om olika perspektiv och dynamiken i rättssalen. Vi är med under hela förundersökningen och säkerställer att allt går rätt och rättssäkert till. Vi säkerställer att utredningen lyfter fram också sådana omständigheter som talar till den misstänktes fördel. Under huvudförhandlingen finns vi där för dig. Med Carat vid din sida You never walk alone!

Familjerätt

Vi är ombud i frågor om vårdnad och umgänge. Vi kan biträda med bouppteckning och vi är anlitade som boutredningsmän. Vi kan biträda vid bodelning och arvskiften samt frågor om samägande.

Vårt adelsmärke är att vi alltid ser människan i tvisten.

Kontakt