Pressmeddelande februari 13, 2024

Skapat av Göran Starkebo

Arica Victims förlorade skadeståndsmålet mot Boliden

Vi företrädde 796 invånare från Arica, en liten stad i Atacamaöknen, norra Chile.

Boliden ingick 1984–1985 avtal med det chilenska företaget Promel om leverans till staden Arica i norra Chile av cirka 20 000 ton våtverksslam. Slammet, som innehöll bland annat arsenik, hade blivit över vid verksamheten vid Rönnskärsverken, där det förvarades som avfall.

Dessa privatpersoner har bott nära det område där det chilenska företaget Promel förvarade våtverksslam som bolaget fått betalt av Boliden för att ta emot och enligt uppgift skulle bearbeta. Gruvavfallet lades i en hög och det byggdes bostäder i dess direkta närhet.  Privatpersonerna gjorde i målet gällande att de hade förhöjda nivåer arsenik i urinen som en följd av att de har exponerats för våtverksslammet och att detta utgör en skada som ger dem rätt till skadestånd av Boliden.

Skellefteå tingsrätt som tillämpade Chilens rätt konstaterade att Boliden förfarit vårdslöst men ogillade talan på annan grund, att skada inte var styrkt för samtliga privatpersoner och Boliden hade enligt tingsrätten inte haft möjlighet att förutse en sådan följd av bolagets handlande, att avfallet skulle överges, byggande av bostäder etc. Hovrätten för övre Norrland tillämpade svensk lag och ansåg att Arica Victims skadeståndskrav var preskriberat varför talan ogillades redan på den grunden.

Hovrätten tillämpade principen gravity of the case på så sätt att den ansåg centrum för det händelseförlopp som innefattar den påstådda vårdslösheten ligga i Sverige. Enligt svensk rätt preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst vilket i fråga om fordringar på skadestånd räknas från tidpunkten för den händelse som orsakat skadan. Detta innebär att Arica Victims anspråk hade framställts för sent.

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Kontakt