Sedan 2007 representerar vi sakägarintressen som försöker få ett stopp på det finska bolaget Nordkalks försök att öppna ett 170 ha stort kalkbrott i en unik och jungfrulig miljö i Bunge på norra Gotland.

Det planerade brottet gränsar till tre områden som har klassificerats som Natura 2000-områden och som därmed inte får skadas av den sökta verksamheten. Målet har prövats sammanlagt sex gånger med olika utfall. EU-kommissionen har följt målet under hela handläggningstiden och kommer enligt egen utsago sannolikt att agera om svenska domstolar ger tillstånd till att sätta igång gruvan.

SCA har ansökt om tillstånd att uppföra ca 130 vindkraftverk strax öster om Östersund. I området bedriver samebyarna Raedtivarie och Ohredakke rennäring. 

Vindkraftparken riskerar att omöjliggöra framtida rennäring i området vilket på sikt äventyrar samebyarnas hela existens.

Boliden Mineral AB har ansökt om tillstånd att återöppna koppargruvan Laver i närheten av Älvsbyn, Norrbottens län. Gruvan stängdes på 1960-talet p.g.a dålig lönsamhet. 

Teknikutvecklingen sedan dess har gjort det möjligt att driva lönsamma gruvor i form av dagbrott. Själva dagbrottet beräknas till 4 kvadratkilometer med ett djup ca 350 meter. Gruvan beräknas vara utbruten på 20 år. Gruvavfallet ska enligt ansökan förvaras i stora dammar som tillsammans med dagbrottet och Bolidens fabriksområde kommer att utgöra ett 46 kvadratmeter stort inhägnat område. Carat Advokatbyrå företräder Semisjaur sameby som idag bedriver renskötsel i området. Den planerade gruvdriften riskerar att förstöra förutsättningarna för att bedriva rationell renskötsel i anslutning till det planerade gruvområdet. Den planerade gruvdriften utgör ett påtagligt hot mot samebyns näringsverksamhet och strider därmed mot ett i grundlagen fastslaget krav på att samisk kultur ska främjas.

Carat Advokatbyrå företräder brandmän i Stockholms län som drabbats av allvarliga sjukdomar, främst olika cancerformer såsom testikel- och prostatacancer.  

Försäkringskassan har i ett första beslut meddelat att det inte går att fastställa något samband mellan brandmännens arbetsmiljö och dessa sjukdomar. AFA försäkring har lutat sig mot detta beslut och nekat de drabbade arbetsskadeersättning.

Carat Advokatbyrå företräder ett antal invånare i Kallinge, Blekinge län, som har förgiftats av s.k. perflourerade ämnen via dricksvattnet. Gifterna kommer från flygvapnets anläggning F17 i Ronneby 

där man använt bransläckningsskum innehållande perflourerade ämnen. Dessa ämnen är toxiska och bryts ner mycket långsamt. Av undersökningar i USA framgår det att perflourerade ämnen kan kopplas till förhöjd risk för allvarliga sjukdomar såsom testikelcancer, njurcancer, sköldkörtelstörningar och ulcerös colit.

Efter mer än åtta års kamp för rättvisa tvingas de drabbade i Arica som omfattats av rättsprocessen konstatera att domen gick dem emot. Boliden med sina långt större resurser har lyckats undkomma ansvar för den humanitära och miljömässiga katastrof som bolagets giftiga gruvavfall orsakat. Det är möjligt att utgången blivit en annan om ansvar utkrävts av Boliden redan 1998 då bevisläget var ett annat.

Boliden är väl medveten om att det avfall som skeppades till Arica 1984-85 har orsakat enorma skador i Arica och drabbat många människor hårt, inte bara privatpersonerna i målet. Trots det har Boliden aldrig visat minsta vilja att gottgöra de skador och mänskligt lidande som företagets avfall orsakat. Det är ovärdigt ett gruvbolag som vill framstå som modernt. Det rimmar också illa med Bolidens påstådda sociala ansvar och hållbarhetspolicy. För Arica Victims är det uppenbart att de förhöjda arsenikvärdena i privatpersonernas kroppar är skador till följd av Bolidens avfall.

Domstolen prövar endast vad som kan bevisas, 34 år efter det att Boliden betalade 10 miljoner kronor för att få dumpa sitt giftiga gruvavfall i omedelbar närhet av ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i Pinochets Chile. Domen är klargörande avseende vad domstolen anser vara bevisat. Lika klart är dock att någon rättvisa inte har skipats.  Boliden har lyckats komma undan sitt ansvar för de drygt 20 000 ton giftigt gruvavfall som skeppades till Chile i mitten av 1980-talet.

För Arica Victims,
Göran Starkebo, Jonas Ebbesson och Johan Öberg

Kontakt